Vårt samfunnsansvar og etiske adferd

Svalinn Group er en Skandinavisk entreprenør for spesialiserte bygg og rom innen hele verdikjeden for næringsmidler. Vår historie strekker tilbake til 1946 og vi er regnet som en av pionerne innen produksjon og bruk av sandwichpanel. Vi har egne panelsentre i både Norge og Sverige med unik kompetanse og testutstyr, og vi tillater oss å påstå at servicesentrene våre er Skandinavias ledende fagmiljø.

Svalinn Group streber etter trygge og etiske rammer for egne ansatte, samarbeidspartnere og kunder, og ønsker solide arbeidsforhold med våre verdier som grunnlag.

Svalinn Group skal ha høy etisk standard i all vår forretningsvirksomhet og alle våre innkjøp. Vi vil ikke akseptere brudd på menneskerettigheter, barnearbeid, slaveri, uforsvarlig påkjenning på miljø, diskriminering, korrupsjon, samarbeid om pris eller uholdbare sosiale forhold hos oss selv eller på noen nivå hos våre underleverandører. Vi ønsker seriøse samarbeidspartnere som deler våre verdier og praktiserer følgende retningslinjer.

MENNESKEVERD

Alle som arbeider med våre selskaper skal oppleve høy sikkerhet, likeverdighet og seriøse lønns- og arbeidsforhold. Vi tar avstand fra tvangsarbeid, ulovlig barnearbeid, kjøp/salg av seksuelle tjenester og slaveri.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi har alle et ansvar for at ansatte har et trygt arbeidsmiljø, uten fraværsskader og med lavest mulig sykefravær.

Alle samarbeidspartnere skal kunne dokumentere oppfyllelse av myndighets- og kontraktskrav for helse, miljø og sikkerhet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Vi tolererer ikke sosial dumping. Alt arbeid i forbindelse med leveranser til våre prosjekter skal utføres etter gjeldende myndighetskrav til lønns- og arbeidsvilkår. Vi anerkjenner de ansattes rett til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger og respekterer inngåtte tariffavtaler.

ÅPENHETSLOVEN

Les våre rutiner om overholdelse av Åpenhetsloven

FORRETNINGSETIKK

Vi tar avstand fra korrupsjon, bestikkelser og konkurransehindrende aktiviteter.

Relasjoner og gaver

Gaver som gis i hensikt å påvirke ansatte aksepteres ikke.

Samfunnsansvarlige innkjøp

Alle leveranser til våre selskaper skal være i tråd med de til enhver tid gjeldene myndighets- og kontrakts krav.

Vi praktiserer maksimalt to ledd underentrepriser, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Alle materialer og produkter som leveres og benyttes på våre byggeplasser skal være lovlige i Norge. Alle samarbeidspartnere skal behandles med respekt.

Likebehandling

Vi tar avstand fra alle former for diskriminering. Vi likebehandler personer uavhengig av hudfarge, etnisk tilhørighet, kjønn, religion eller andre personlige forhold.

Internasjonale relasjoner

Vi respekterer og aksepterer vårt ansvar til å etterleve internasjonale menneskerettigheter.

Varslingsplikt

Alle kritikkverdige forhold som omfattes av dette dokumentet skal varsles ledelsen i respektive selskap i Svalinn Group eller gjennom gruppens varslingstjeneste (contact@svalinngroup.no)

Alle plikter å sette seg inn i gjeldende varslingsplikter og rutiner for varsling (jfr. varslingsplakaten).

MILJØ

Vi forventer at våre samarbeidspartnere er ansvarlige aktører, også innenfor energi, miljø og klima.

Bærekraft

Vi skal gjennomføre byggeprosessen med minimale belastninger på det ytre miljø. Våre samarbeidspartnere skal gjennom systematisk arbeid bidra til oppnåelse av våre mål og forpliktelser, samt ivareta alle myndighetspålagte krav.

Vi oppfordrer sterkt våre samarbeidspartnere til å delta i relevante returordninger og bransjeinitiativer med målsetting om ansvarlig og bærekraftig livsløp for materialer og produkter.

ETTERLEVELSE

Vi ønsker kontinuerlig å utvikle oss selv og våre samarbeidspartnere.

Gjensidig utvikling

Vi oppfordrer samarbeidspartnere til å bidra til våre forbedringsprosesser gjennom å gi oss tilbakemelding om forbedringsmuligheter i Svalinn Group og dets selskaper.

Innsyn og revisjon

Vi kan til enhver tid foreta revisjoner av våre samarbeidspartnere ivaretakelse av kravene i dette dokument, samt øvrige myndighets-, kontrakts- og andre krav til våre samarbeidspartnere.

Videreføring

Dette dokument skal formidles til alle underliggende ledd i verdikjeden.

Svalinn Group har tilrettelagt interne varslingssystemer i egen digitalisert personalhåndbok, hvor det er et krav om at fremgangsmåten ved varsling skal være forsvarlig, og hovedregelen er at det først bør varsles internt i virksomheten. Svalinn Group skal sørge for at noen som har påvirkningsmulighet eller beslutningsmyndighet kjenner til de kritikkverdige forholdene, slik at arbeidsgiver har mulighet til å ordne opp.